Tokyo - Isetan Shinjuku

4F Men's building 3-14-1 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
160-0022
+81 3 33508766
Opening hours

Monday: 11:00am - 08:00pm
Tuesday: 11:00am - 08:00pm
Wednesday: 11:00am - 08:00pm
Thursday: 11:00am - 08:00pm
Friday: 11:00am - 08:00pm
Saturday: 11:00am - 08:00pm
Sunday: 11:00am - 08:00pm